Regulamin szkoleń

1. Rejestracja na szkolenie stanowi rezerwację miejsca na szkoleniu. Wysłanie formularza rezerwacyjnego jest równoznaczne z oświadczeniem woli (zgodnie z Art. 60 Kodeksu Cywilnego) i jest wiążące dla każdej ze stron. Rezerwacja nie wymaga więc podpisania pisemnej umowy. Po wypełnieniu formularza otrzymasz mail potwierdzający rejestrację oraz numer konta, na który należy przelać kwotę przewidzianą cennikiem.

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni po rezerwacji szkolenia (chyba że obie strony ustalą inaczej) – liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy. 

3. W przypadku wszystkich opłat zniżkowych opłaty należy dokonać w ciągu 48h od momentu rejestracji na szkolenie.

4. Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia po TELEFONICZNYM I MAILOWYM (502929992, michal–geographica.pl) powiadomieniu organizatora. Rezygnacja po tym terminie pociąga za sobą konieczność uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.

5. Rezygnacja ze szkolenia i zwrot opłaty może nastąpić w uzasadnionych przypadkach losowych po wcześniejszym telefonicznym i mailowym (502929992) uzgodnieniu.

6. W ramach opłaty szkoleniowej otrzymujesz opiekę wykwalifikowanego instruktora oraz materiały szkoleniowe.

7. W ramach opłaty szkoleniowej na szkoleniach stacjonarnych otrzymujesz także pakiet przerw kawowych według opisu na stronie szkolenia.

8. We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem przypadkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Do zobaczenia na szkoleniach
Michał Brennek